تاریخ های مهم

  • تاریخ شروع  ارسال مقالات: اول دی ماه 1390
  • تاریخ پایان ارسال مقالات: چهاردهم بهمن ماه 1390
  • تاریخ اعلام نتایج داوری: دهم اسفند ماه 1390
  • تاربخ شروع ثبت نام: اول اسفند ماه 1390
  • تاریخ خاتمه ثبت نام: بیستم اسفند ماه 1390
  • مهلت ثبت نام با تاخیر: 15 فروردین ماه 1391
  • تاریخ برگزاری کنفرانس: 27 و 28 اردیبهشت ماه 1391