اقامت و مسافرت  • اقامت 

   از شرکت کنندگان محترم درخواست می شود برای   محل اقامت خود در ایام کنفرانس راسا اقدام نمایند.  بدین وسیله فهرست هتل های موجود در شهر تبریز به شرح ذیل جهت بهره برداری اعلام می گردد. 


****

هتل بین المللی گسترش تبریز

http://www.gostaresh-hotel.com/Default.aspx

****

هتل بین المللی تبریز

 

*****

هتل بین المللی شهریار

http://www.shahryar-hotel.com/

*****

هتل پارس تبریز

http://ir.pars-hotels.com/pars-hotel/tabriz-pars-elgoli-hotel

**

هتل دریا 4459501 -0411 الی 4459508 -0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=248

*

هتل مروارید 5513336-0411

http://www.hotelmorvarid.com/

*

هتل پارک  5551852 -0411 و  5558801-0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=247

**

هتل آذربایجان  3-5559051-0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=249

**

هتل ارگ تبریز  5531336-0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=242

*

هتل کوثر  5537392-0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=244

**

هتل ایران  6- 4459515-0411

http://www.tabriz.ir/?PageID=243

در مورد سایر هتل ها به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.tabriz.ir/?PageID=60